Statuten

Statuten Lawn Tennis Club Zelhem

NAAM EN OPRICHTINGDATUM.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Lawn Tennis Club “Zelhem” en is opgericht op dertien december negentienhonderd eenenzeventig.

ZETEL.

Artikel 2.

De vereniging is gevestigd te: Zelhem.

DOEL.

Artikel 3.

1.    De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.

2.    Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

a.    het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;

b.    het vormen van een band tussen de leden;

c.    het maken van propaganda voor het tennisspel;

d.    het vertegenwoordigen van zijn leden tegenover de vereniging Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna ook te noemen K.N.L.T.B.);

e.    het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van leden van de vereniging;

f.     het uitschrijven van – en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de K.N.L.T.B. georganiseerde competitie;

g.    het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;

h.    alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;

i.      al hetgeen ter dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk Reglement;

LEDEN.

Artikel 4.

1.       De vereniging kent;

a.       seniorleden;

b.      ereleden;

c.       juniorleden;

d.      ondersteunende leden;

2.       Seniorleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventien jarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.

3.       Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en die tot erelid zijn benoemd bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid 3.

4.       Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.

5.       Ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich beried hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.

6.       Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12 lid 4 overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Bij stemming in de algemene ledenvergadering hebben zij een adviserende stem.  

AANMELDING EN TOELATING.

Artikel 5.

1.    Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het zich schriftelijk aanmelden bij de ledenadministratie, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarig persoon dan moet aanmelding verricht worden door de persoon die de macht uitoefent over deze minderjarige.

2.    Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden.

3.    Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met de meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.    Zij die op de zwarte lijst van de K.N.L.T.B. voorkomen of door het bestuur van de K.N.L.T.B. geschorst zijn, kunnen geen lid van de vereniging zijn.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 6.

1.       Het lidmaatschap van de verenging eindigt;

a.       door het overlijden van het lid;

b.      door schriftelijke opzegging door het lid aan de ledenadministratie van het bestuur;

c.       door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de K.N.L.T.B. verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap door te laten lopen.

d.      door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijk wijze benadeelt;

2.       Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

3.       Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

4.       Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.       Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen uit te sluiten.

6.       Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7.       Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

8.       In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c, d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

SCHORSING.

Artikel 7.

1.       Leden, die handelen in strijd met statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur maximaal geschorst worden voor vier weken.

2.       Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzegging wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.

3.       Schorsing door de K.N.L.T.B. brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

CONTRIBUTIE.

Artikel 8.

1.     De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen , die bij besluit van de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.

2.       De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden -ondersteunende leden en ereleden daaronder niet begrepen-  een entreegeld moeten betalen.

3.       Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gedeeltelijke of gehele ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen.

4.       Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie, betalen senior – junior – en ereleden de K.N.L.T.B. – contributie, welke door de vereniging aan de K.N.L.T.B. wordt afgedragen.

BESTUUR.

Artikel 9.

1.       Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van drie, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen meerderjarig zijn. Indien er vier bestuursleden of meer zijn, kan de functie van voorzitter verdeeld worden over een eerste voorzitter en een tweede voorzitter. In dat geval geldt dat overal waar in de statuten “voorzitter” staat, wordt gelezen “de eerste voorzitter”, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

2.       Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden voorgestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen seniorleden en ereleden. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de K.N.L.T.B. dispensatie is verleend.

3.       De (eerste) voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

4.       De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het Huishoudelijk Reglement geregeld.

5.       De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.

6.       Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene ledenvergadering een opvolger.

7.       Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.

8.       Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. De eerste voorzitter en de tweede voorzitter hebben gezamenlijk één stem. Indien de eerste voorzitter en de tweede voorzitter beiden aanwezig zijn in de bestuursvergadering en zij het onderling niet eens zijn, is de stem van de eerste voorzitter beslissend. Indien in een bestuursvergadering slechts één van beiden aanwezig is, stemt de alsdan aanwezig eerst of tweede voorzitter.

9.       Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt, die door de (eerste) voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

10.   Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden - en/of ondersteunende leden als adviseurs worden toegevoegd.  

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR.

Artikel 10.

1.       Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

2.       Het bestuur is onder meer bevoegd tot:

a.       het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkregen en geven van onroerende goederen;

b.      het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomst.

3.       het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:

a.       het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

b.      het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van derde verbindt;

c.       het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een hij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar gebonden wordt;

d.      het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;

e.      het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

f.        het aangaan van dadingen;

g.       het optreden in rechten, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van de rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene ledenvergadering kan, wat betreft sub a en b bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen derden, dan wel door derden tegen de vereniging wel een beroep gedaan worden, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, geen beroep gedaan kan worden.

4.       Het bestuur kan met in achtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.

5.       Het bestuur kan uit de senior-, junior- en de ereleden één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar  worden benoemd door de algemenen vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseurs worden toegevoegd.

6.       Over alles wat niet door de wet, statuten of (Huishoudelijk) Reglement is geregeld, beslist het bestuur.

REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 11.

1.       Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2.       Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verlichtingen kunnen worden gekend.

3.       Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand januari een algemene vergadering  - de jaarvergadering- gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

4.       De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.  Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevinden uit. Verkiezing, vervangen en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.  

5.       Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6.       De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 12.

1.       Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.       Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11 lid 13 komen onder meer aan de orde:

a.      de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;

b.      het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11 lid 3;

c.      het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4;

d.      de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11 lid 3;

e.      de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

f.       de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;

g.       de begroting van het volgende verenigingsjaar;

h.       de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;

i.        de verkiezing van de andere bestuursleden;

j.        de verkiezing van de commissies;

k.       voorstellen van de zijde van het bestuur;

l.        voorstellen ingediend door tenminste vijf leden;

m.      wat verder ter tafel komt;

3.       Andere algemene vergaderingen dan de vorengenoemde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

4.       Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 13.

1.       De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18.

2.       Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikelen 17 en 18.

TOEGANG EN STEMRECHT.

Artikel 14.

1.       Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.

2.       Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en –met inachtneming van het tweede lid van artikel 7- geschorste leden.

3.       Over toegang van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

4.       Ieder senior- en ere lid van de vereniging dat niet is geschorst, heeft één stem.

5.       Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN.

Artikel 15.

1.       De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.

2.       Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12 lid 4, kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken.

BESLUITVORMING.

Artikel 16.

1.       Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

2.       Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerst lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.       Voor zover de statuten of de wet niet ander bepalen kan een algemene ledenvergadering slechts dan geldige besluiten nemen indien tenminste een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen dit  besluit ondersteunen.

4.       Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

5.       Indien bij verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemming plaats totdat hetzij tussen twee personen één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen is de tweede stemming) wordt  telkens gestemd tussen de personen, op wie bij voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aan stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden gekozen is.

6.       Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezen van personen, dan is het voorstel verworpen.

7.       Stemmingen niet rakende verkiezingen van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigde zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.

8.       Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.

9.       Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten genomen worden, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinden – ook al heeft het geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 17.

1.       De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, mits de oproeping tot deze vergadering minstens vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.

2.       Een voorstel tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3.      een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:

a.       het bestuur van de K.N.L.T.B. door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit, en;

b.      van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING.

Artikel 18.

1.       De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3a van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.       De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

3.       Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter een andere bestemming van het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 19.

1.       De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglementen vaststellen.

2.       Een (huishoudelijk)reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 39417390

L.T.C. Zelhem

Priesterinkdijk 9
7021 HX Zelhem

KVK-nummer

40119235