Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LTC ZELHEM

Vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering op 29 januari 2020  

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

ARTIKEL 1.               De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het baan beheer. 

ARTIKEL 2.                 De leden zijn verplicht adresveranderingen zo snel mogelijk aan de ledenadministratie op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en -  indien verschuldigd- het entreegeld te voldoen voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar.  

ARTIKEL 3.                 De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie- en andere commissie vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.  

VERGADERINGEN  

ARTIKEL 4.                 De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.  

ARTIKEL 5.                 Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een mondelinge of schriftelijke oproep aan ieder bestuurslid. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is een voorzitter bevoegd, in principe 14 dagen voor de datum van de vergadering. De voorzitter is daartoe verplicht op verzoek van tenminste 2 bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.  

ARTIKEL 6.                 Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door 5 seniorleden, ereleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.    

ARTIKEL 7.                 Een besluit van- of benoeming door de algemene ledenvergadering, niet rechtstreeks betrekking hebben de op een agenda punt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 lid 9 van de statuten.   Uitzondering geldt voor een besluit naar aanleiding van een voorstel dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen.  Mits dit geen voorstel is tot ontzegging, statutenwijziging of ontbinden van de vereniging en dit besluit is genomen met minstens twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen- blanco stemmen daaronder niet begrepen-.  

ARTIKEL 8.                 De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste 7 dagen vóór de verzending van de uitnodiging door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend. Daarnaast bevat de agenda al hetgeen dat degenen die bevoegd zijn om een vergadering bijeen te roepen, daarin wensen op te nemen.  

ARTIKEL 9.                 Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste 4 andere leden.  

COMMISSIES  

ARTIKEL 10.                 De algemene  vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzonder opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissie blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissie - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen. De zittingsduur van een bestuurslid kan maximaal 9 jaar bedragen. Daarna moet het lid minimaal 1 jaar uit het bestuur treden voordat hij/zij weer herkiesbaar is voor een bestuursfunctie.  

ARTIKEL 11.                 De commissie, bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit 2 leden, wordt bij haar benoeming telkens geld voor 1 jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie dat het langs in de commissie zitting gehad heeft.    

BESLUITVORMING  

ARTIKEL 12.                 Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.  

ARTIKEL 13.                 Stemming over personen geschiedt d.m.v. gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.  

ARTIKEL 14.                 In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen voor een persoon, die kandidaat gesteld is op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij de Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.  

BESTUUR  

ARTIKEL 15.                 De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij/Zij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij/Zij  is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn/haar stem. Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet d.m.v. een gemachtigde worden uitgeoefend. Jaarlijks treden de in artikel 9 lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs af. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat . Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden. Een bestuurslid wordt gekozen voor de duur van 3 jaar en kan maximaal twee keer  herkozen worden voor nog een periode van 3 jaar. Nadien en na uittreding van 1 jaar is een lid herkiesbaar voor een functie in het bestuur.  

ARTIKEL 16.                 In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een andere bestuurslid, worden diens werkzaamheden waargenomen door éne of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgestreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.    

ARTIKEL 17.                 Het bestuur heeft het recht, personen die zich opgegeven hebben voor toernooien, wedstrijden of kampioenschappen, 1 jaar lang deelname aan deze activiteiten te ontzeggen wanneer zij zonder opgaaf van redenen niet verschijnen op de hun vastgelegde speeltijd.  

ARTIKEL 18.                 Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.  

ARTIKEL 19.                 Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c van de Statuten, wordt gesteld op € 5000,=.  

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR  

ARTIKEL 20.                 Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: a.       namen en adressen van in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen b.      presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur c.       de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.    

SLOTBEPALING  

ARTIKEL 21.                 Alle leden kunnen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de Statuten en van dit Reglement ter beschikking krijgen indien deze niet beschikbaar zijn op de site van de vereniging www.ltczelhem.nl.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 39417390

L.T.C. Zelhem

Priesterinkdijk 9
7021 HX Zelhem

KVK-nummer

40119235