Les Reglement

Vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering 2 februari 2022

Artikel 1
Het volgen van tennislessen is alleen mogelijk voor leden van LTC Zelhem.

Artikel 2 
Een les duurt 25, 40 of 50 minuten. Conform de reglementen van de KNLTB mag de tennisleraar de resterende 5 of 10 minuten gebruiken om ouders te spreken, wat te eten of een sanitaire stop te maken.

Artikel 3 
De lessen worden gegeven op vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de landelijk bepaalde schoolvakanties en de erkende Nederlandse feestdagen en Open toernooien die op het park van LTC Zelhem plaatsvinden.

Artikel 4 
Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan worden de eerste twee uitvallessen ingehaald.
Bij een lessenserie van 10 lessen zijn 8 lessen gegarandeerd, bij 5 lessen zijn er 4 lessen gegarandeerd.
Voor de jeugd geldt dat van de 32 lessen die zij gedurende de periode van september tot eind juni krijgen er 28 lessen zijn gegarandeerd. 

Artikel 5
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste tennisleraar zal de training: 
•    op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende tennisleraar, met geldige KNLTB licentie of
•    op een nader te bepalen tijdstip worden ingehaald.

Artikel 6
Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen. U kunt dit lesuur ook niet inhalen bij een andere lesgroep. 

Artikel 7 
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit te melden bij de tennisleraar.

Artikel 8 
Bij lessenseries kan de cursist een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 9. Cursisten die reguliere lessen volgen kunnen in overleg met de tennisleraar een les wel overdagen aan een derde.

Artikel 9 
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de tennisleraar en de vereniging. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld.

Artikel 10
LTC Zelhem zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden. 

Artikel 11
De tennisleraar zal, behalve aan speltechnische en spel tactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

Artikel 12 
LTC Zelhem zal samen met de tennisleraar naar eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien de tennisclub en de tennisleraar dit wenselijk achten. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht door de tennisclub of de tennisleraar.

Artikel 13 
Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. LTC Zelhem en de tennisleraar kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 14
De prijzen van de jeugd en seniorlessen worden jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

Artikel 15
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van LTC Zelhem na overleg met de tennisleraar.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 39417390

L.T.C. Zelhem

Priesterinkdijk 9
7021 HX Zelhem

KVK-nummer

40119235